Indtast din søgning og tryk retur.
Arbejdsområder

Straffesager

Bedste forsvar.

Advokat Ib René Laursen er beneficeret forsvarsadvokat med mere end 30 års erfaring som beskikket og valgte forsvarer i alle typer af straffesager. Din sag er i trygge og erfarne hænder. I kraft af mine mange års erfaring kender jeg politiets og anklagemyndighedens måde at arbejde på tilbundsgående og vil derfor kunne sikre dig det bedste forsvar.

Advokat Laursen har møderet for Højesteret og har ført utallige straffesager for såvel byretter, landsretter, som Højesteret.

Hvis du bliver sigtet for en forbrydelse, er det vigtigt at du hurtigst muligt får bistand af en erfaren, kompetent, engageret og ikke mindst tillidsfuld forsvarsadvokat. Det får du med advokat Ib René Laursen.

Du har ret til frit at vælge din forsvarer

Ved valg af advokat Ib René Laursen som forsvarer tages der effektivt hånd om din sag fra start til slut og du er sikret det bedste forsvar.

Advokat Ib René Laursen er mangeårig beneficeret forsvarsadvokat og tilhører den kreds af særligt udvalgte forsvarsadvokater, der er godkendt af Justitsministeriet til at blive beskikket af retten i sager, hvor sigtede ikke selv har forsvarsadvokat.

Ved valg af/brug af beneficeret advokat er du sikret en forsvarsadvokat med høj faglighed og stor erfaring indenfor strafferetten.

Offentligt beneficerede forsvarsadvokater er UAFHÆNGIGE forsvarsadvokater, der beskikkes af retten, hvis ikke den tiltalte har anden forsvarer. Beneficerede advokater er advokater fra private advokatfirmaer, der ALENE varetager dine interesser som tiltalt i en straffesag. 

Som følge af advokaternes mangeårige erfaring indenfor alle hjørner af strafferetten, herunder også særlovsovertrædelser, kender advokaterne arbejdsmetoderne hos både politi, anklagemyndighed og domstole. Advokat Ib René Laursen kan med denne indsigt sikre dig det optimale forsvar.

Som forsvarsadvokat hos LAURSEN Advokatfirma sikres, at alle sten i din sag vendes, vi sørger for iværksættelse af alle relevante undersøgelser, herunder iværksættelse af supplerende efterforskningsskridt. Vi har alene dit forsvar for øje og graver altid et spadestik dybere.

Forsvarsadvokaten sikrer, at din sag belyses fuldt ud, så alle forhold, der taler til fordel for dig, kommer frem, uanset om noget sådant kræver tvistebehandling med politi og anklagemyndighed.

Forsvarsadvokatens opgave omfatter rådgivning om stillingtagen til skyldspørgsmål, hvorvidt det er i din interesse at udtale dig under sagen, bistå dig under afhøring hos politi og sikre, at du ikke afhøres på et ufuldstændigt grundlag.

Som sigtet og/eller tiltalt i en straffesag bør du ALDRIG udtale dig til politiet inden sagen har været drøftet og gennemgået med din forsvarsadvokat.

Har du behov for forsvarsadvokat udenfor kontorets almindelige åbningstid er du altid velkommen til at kontakte advokat Ib René Laursen på mobil 23 30 67 79.

LAURSEN Advokatfirmas forsvarsadvokater har mangeårig erfaring og speciale i førelse af følgende sager:

  • Almindelige straffelovssager (vold, voldtægt, blufærdighedskrænkelse, trusler, narko, våben, brandstiftelse, tyveri, bedrageri, hvidvask m.v.)
  • Økonomisk kriminalitet
  • Særlovssager
  • Skatte- og afgiftssager

Der er naturligvis gratis formøde i enhver sag.

Du er sikret at din sag behandles af samme kompetente forsvarsadvokat fra start til slut. Hos LAURSEN advokatfirma møder du ikke flere forskellige advokater eller fuldmægtige gennem sagsforløbet. Vi lægger stor vægt på den personlige kontakt og tilgængelighed til enhver tid.

Sagsomkostninger:

Ved beskikkelse af forsvarsadvokat udlægger det offentlige omkostningerne til advokatens honorar. Såfremt du bliver dømt, må du påregne, at du senere får en opkrævning fra politiet/retten på sagsomkostningerne og eventuelle øvrige omkostninger. Salæret til forsvarsadvokaten fastsættes af retten efter faste takster ud fra en timesats, der pt. udgør kr. 2.350,00 inkl. moms (2023- niveau), hvortil kan komme omkostninger til kørsel, kørselsgodtgørelse, køretid, positive udlæg, fristforlængelser, øvrige retsmøder, arrest-/fængselsbesøg m.v.. Taksterne for afregning er fastsat af præsidenterne for landsretterne og kan ses på www.domstol.dk.Taksterne reguleres 1 gang årligt med virkning fra 1. januar.

Såfremt du bliver frifundet i sagen, vil omkostningerne blive dækket af det offentlige.