Indtast din søgning og tryk retur.
Om Laursen Advokatfirma

Persondata

Som led i vort arbejde behandles personoplysninger om firmaets klienter. Behandlingen er reguleret af databeskyttelsesloven og persondataforordningen. Efter disse regler er vi forpligtet til at beskytte personoplysninger, som behandles om klienter, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer. Som klient hos LAURSEN advokatfirma har du altid fuld adgang til de oplysninger vi opbevarer. Du kan når som helst kræve oplysningerne slettet, dog med undtagelse af de registreringer, der foretages pligtmæssigt som advokat i henhold til lovgivningen. Vi foretager løbende gennemgang af vores dataregistreringer for at minimere omfanget ud fra et gældende proportionalitetsprincip om mindst mulig registrering. Registrering vil sædvanligvis alene omfatte almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger på klienter. I visse tilfælde er der behov for indlevering af oplysninger om cpr-nummer og foto af hensyn til hvidvask-reglerne, jf. ovenfor, endvidere indgår oplysninger, som udveksles med firmaet ved eksempelvis almindelig brevkorrespondance, e-mail, diverse notater, beskeder via sociale medier og andre elektronisk kontaktformer, herunder SMS m.v.

Behandling af personoplysninger er nødvendige i forhold til varetagelse af forpligtelser, administration og retlige interesser i forhold til advokatvirksomheden.

Indsamlede og behandlede personoplysninger stammes som oftest direkte fra de registrerede personer selv. Er du modpart i en sag eller på anden vis involveret i sagen som deltager, eksempelvis ejendomsmægler, revisor, pengeinstitut, advokat eller andet/tilsvarende, indhentes også nødvendige oplysninger for at kunne skabe kontakte i relevant omfang. Der kan ske indhentelse af oplysninger fra anden side, herunder tilgængelige offentlige registre m.v.

Alt efter personoplysningernes karakter og behandlingsformålet og den sammenhæng, hvori oplysningerne indgår kan personoplysninger videregives til tredjemand. Firmaet sikrer sig, at vi ved eventuel videregivelse af personoplysninger, har det fornødne behandlingsgrundlag for den påtænkte videregivelse. Hos os sikres fortrolighed og tilgængelighed af personoplysninger, der behandles gennem forskellige interne sikkerhedsforanstaltninger af tekniske og instruktionsmæssig karakter, herunder via IT-systemer, interne instrukser og retningslinjer.

Indsamlede personoplysninger, der er behandlet, slettes, når behandlingsformålet er opfyldt og der ikke længere er behov for oplysningerne, dog med undtagelse af oplysninger der lovmæssigt er forpligtelse til at opbevarer i en vis periode.

Efter persondatalovgivningen har du en række rettigheder vedrørende de personoplysninger der behandles, herunder:

  • Ret til indsigt i/berigtigelse af/sletning af personoplysninger, der behandles
  • Ret til begrænsning af hvor behandling af personoplysning om den registrerede
  • Ret til at gøre indsigelser mod behandlingen
  • Ret til i visse tilfælde at få oplysninger udleveret og overført/dataportabilitet
  • Ret til at trække et samtykke tilbage

Hvis du ønsker at udnytte disse rettigheder, skal du kontakte firmaets databeskyttelsesansvarlige. Den databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er advokat Ib René Laursen, il@laursenlaw.dk, tlf. 97412100.

Hvis du er uenig eller utilfreds med måden, hvorpå dine personoplysninger behandles, kan du klage til den førnævnte databeskyttelsesansvarlige, men har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kommunikation

Hvis du oplyser din e-mailadresse til LAURSEN advokatfirma anser advokatfirmaet berettiget til at sende al skriftlig kommunikation via denne e-mailadresse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Krypterede mails kan alene sendes til mailadressen advokat@laursenlaw.dk